ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවා (S.L.A.S.) සීමිත/විවෘත

SKU: E04b12-9789555932127 - 1

Rs. 490 Rs. 392

In stock
20% OFF

පටුන
පරිච්ඡේදය

පුහුණුව - 1 ඡේද
පුහුණුව - 2 සාරාංශ ලිවිම
පුහුණුව - 3 කෙටි සටහන් ලිවිම
පුහුණුව - 4 පාඨයට වඩාත් ගැළලෙන පිළිතුර
පුහුණුව - 5 ඡේදවලට පිළිතුරු සැපයිම

Adding to cart...

Description

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවා (S.L.A.S.) සීමිත/විවෘත 

(අවබෝධය , ලුහුඬු සටහන්, ඡේද අවබෝධය, සම්ප්‍රජානනය , පාරිභාෂිත හා ප්‍රායෝගික ශබ්ද )

කර්තෘ - ඩබ්.ඕ.ටී.ප්‍රනාන්දු
පිටපත් සමිික්ෂණය - කලාසුුරිි අරිසෙන් අහුබුදු

Additional information

Weight 0.241

Rs. 490 Rs.392

Adding to cart...