ශ්‍රී ලංකා නිතී විද්‍යාල ප්‍රවේශ පෙරහුරුව

SKU: E04b11-9789555939935 - 1

Rs. 490 Rs. 392

In stock
20% OFF

සාමාන්‍ය  දැනීම,භාෂා හැකියාව,බුද්ධි පරීක්ෂණය,General  Knowledge,Language  Proficiency,Intelligence

Adding to cart...

Description

ශ්‍රී  ලංකා නිතී විද්‍යාල  ප්‍රවේශ පෙරහුරුව 

කර්තෘ - ඩබ්.ඕ.ටී.ප්‍රනාන්දු

Additional information

Weight 0.197

Rs. 490 Rs.392

Adding to cart...