ශ්‍රී ලංකා නීති විද්‍යාල ප්‍රවේශ පෙරහුරුව - 02

SKU: E04b11-9789557070735 - 1

Rs. 590 Rs. 472

In stock
20% OFF

සාමාන්‍ය  දැනීම,භාෂා හැකියාව,බුද්ධි පරීක්ෂණය(IQ),
General  Knowledge,Language  Proficiency,Intelligence

Adding to cart...

Description

ශ්‍රී  ලංකා නිතී විද්‍යාල  ප්‍රවේශ පෙරහුරුව 
කර්තෘ - ඩබ්.ඕ.ටී.ප්‍රනාන්දු

Additional information

Weight 0.253

Rs. 590 Rs.472

Adding to cart...