උසස් තරඟ විභාග සඳහා භාෂා හැකියාව 02

SKU: E04b13-9789557071398 - 1

Rs. 490 Rs. 392

In stock
20% OFF

පටුන

අභ්‍යාස

 1. භාෂා හැකියාව ප්‍රශ්න පත්‍රය - 1
 2. භාෂා හැකියාව ප්‍රශ්න පත්‍රය - 2
 3. භාෂා හැකියාව ප්‍රශ්න පත්‍රය - 3
 4. භාෂා හැකියාව ප්‍රශ්න පත්‍රය - 4
 5. භාෂා හැකියාව ප්‍රශ්න පත්‍රය - 5
 6. භාෂා හැකියාව ප්‍රශ්න පත්‍රය - 6
 7. භාෂා හැකියාව ප්‍රශ්න පත්‍රය - 7
 8. භාෂා හැකියාව ප්‍රශ්න පත්‍රය - 8
 9. භාෂා හැකියාව ප්‍රශ්න පත්‍රය - 9
 10. භාෂා හැකියාව ප්‍රශ්න පත්‍රය - 10
 11. භාෂා හැකියාව ප්‍රශ්න පත්‍රය - 11
 12. භාෂා හැකියාව ප්‍රශ්න පත්‍රය - 12
 13. භාෂා හැකියාව ප්‍රශ්න පත්‍රය - 13
 14. භාෂා හැකියාව ප්‍රශ්න පත්‍රය - 14
 15. භාෂා හැකියාව ප්‍රශ්න පත්‍රය - 15
 16. භාෂා හැකියාව ප්‍රශ්න පත්‍රය - 16
 17. භාෂා හැකියාව ප්‍රශ්න පත්‍රය - 17
 18. භාෂා හැකියාව ප්‍රශ්න පත්‍රය - 18
 19. භාෂා හැකියාව ප්‍රශ්න පත්‍රය - 19
 20. භාෂා හැකියාව ප්‍රශ්න පත්‍රය - 20

පිළිතුරු

Adding to cart...

Description

උසස් තරඟ විභාග සඳහා භාෂා හැකියාව දෙවන පොත 
කර්තෘ - ඩබ්.ඕ.ටී.ප්‍රනාන්දු
සමීක්ෂණය - ජී.ඇල්.නලින්ද

Additional information

Weight 0.209

Rs. 490 Rs.392

Adding to cart...