1 සතර ගණිතය වැඩපොත

SKU: E03e13-9789557354880 - 1

Rs. 290 Rs. 232

Out of stock
20% OFF

1 සතර ගණිතය වැඩපොත

පළමුවන ශ්‍රේණිය විෂය නිර්දේශයට අනුකූලව සකසා ඇත. 

Description

Name - 1 සතර ගණිතය වැඩපොත

Publishers - Sathara Publishers

ISBN -978-955-7354-88-0

Additional information

Weight 0.264

Rs. 290 Rs.232