1 සතර ජයමග ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටලය

SKU: E03h08-9789557354095 - 1

Rs. 270

In stock

නව විෂය නිර්දේශය (2016 සිට)

මව්බස, ගණිතය, පරිසරය, ඉංග්‍රීසි සහ දෙමළ බස ඇතුළත් ප්‍රශ්න පත්‍ර 15ක්.

1 වන ශ්‍රේණියට නියමිත අකුරු 36 ක් පින්තූර සමග විශේෂ පස්රූල් පොතක් තිළිනයක් ලෙස

Adding to cart...

Description

නව විෂය නිර්දේශය (2016 සිට)

මව්බස, ගණිතය, පරිසරය, ඉංග්‍රීසි සහ දෙමළ බස ඇතුළත් ප්‍රශ්න පත්‍ර 15ක්.

1 වන ශ්‍රේණියට නියමිත අකුරු 36 ක් පින්තූර සමග විශේෂ පස්රූල් පොතක් තිළිනයක් ලෙස

Additional information

Weight 0.334

Rs. 270

Adding to cart...