15 Animals [ A5 ]

SKU: D06c01-0623-A5 - 1

Rs. 450 Rs. 360

Out of stock
20% OFF

සතුන් 15 කගේ වර්ණ පින්තූර සහ ඉංග්‍රිසී නම සහිත ලැමිනේටින් කරන ලද කාඩ්පත්. ඔබේ දරුවා‌ට සතුන් සහ සතුන්ගේ නම් හඳුනාගැනිමේ හැකියාව වර්ධනයට මහත් සේ පිටුවහල් කරගත හැකිය.

Description

සතුන් 15 කගේ වර්ණ පින්තූර සහ ඉංග්‍රිසී නම සහිත ලැමිනේටින් කරන ලද කාඩ්පත්. ඔබේ දරුවා‌ට සතුන් සහ සතුන්ගේ නම් හඳුනාගැනිමේ හැකියාව වර්ධනයට මහත් සේ පිටුවහල් කරගත හැකිය. A4 සහ A5 ප්‍රමාන වලින් ලබා ගත හැක.

15 laminated flash cards with color pictures of animals and their English names. Your child can learn to identify animals and their names with these. You can obtain these in A4 and A5 sizes.

These animal flash cards are a great way to introduce animal names but also they are a powerful development tool in connecting recognizable images with words.

As you use these you may want to explain a little about each animal or tell stories as you play with these cards. When you spot the animals on days out at a farm or at the zoo, you can remind them with these cards and talk about what they saw.

Kids will love to learn early skills

Product Type: Flashcards
Perfect For: Classrooms, preschools, day care centers, home.
Age Level: Baby & Preschool
Material: Laminated Paper
What's included: Images of animals with their names

Number of Cards : 15

Additional information

Weight 0.010

Rs. 450 Rs.360