4 ශ්‍රේණිය - මල්පියලි ශිෂ්‍යත්ව ගුරුතුමිය

SKU: D03e02-9789556609257 - 1

Rs. 500

In stock

2019 වර්ෂයේ සිට ක්‍රියාත්මක වන නව වෂය නිර්දේශයන් 4 වන  ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්  සඳහි අනුමත කර ඇත.එම නව විෂය නිර්දේශයන් හි සියලුම තේමාවන් ද සිංහල විෂයට අදාළ සියලුම තේමාවන් ද ,ගණිතය විෂයට අදාළ සියලුම තේමාවන් ද ඇතුළත් කර තිබීමයි.

 3 ශ්‍රේණිය,4 ශ්‍රේණිය,5  ශ්‍රේණිය  විෂය නිර්දේශයන්ගෙන් ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ දී ප්‍රශ්න ඇසෙයි. ඒ සඳහා අපි සූදානම් විය යුතුය. 3 ශ්‍රේණිය සම්පූර්ණයෙන්  ආවරණය කර ඇති මෙම පොතේ පාඩම් දිනපතා ඔබේ දරුවාට කියා දීමෙන් අවශ්‍ය නිපුණතා මට්ටමට ළඟා විය හැකි බව සහතික කරමි.

-ප්‍රේම් දිසානායක-

Adding to cart...

Description

පටුන

පරිසරය

 1. අපේ යහපැවැත්ම
 2. අපි ලක්වැසියෝ
 3. පැළෑට් හා ගස්වැල්
 4. අප අවට සත්තු
 5. අප පරිහරණය කරන දේ
 6. අපේ ආහාර
 7. ආරක්ෂාව හා පරිස්සම
 8. ජලය
 9. ගමනාගමනය
 10. ගෙවත්ත
 11. වැඩ පහසු කිරීමේ මං
 12. මිනිස් හැසිරීම්
 13. පොාළාව හා අහස
 14. අපට කළ හැකි වෙනස්කම්
 15. මිනිසා හා අතීත තොරතුරු
 16. අපේ අතීත විත්ති

  සිංහල
  1. අවබෝධ කරගෙන ප්‍රතිචාර දැක්වීම.
  2. සිංහල හෝඩිය හඳුනා ගැනීම
  3.විරාම ලකුණු හඳුනා ගැනීම
  4.එදිනෙදා අවශ්‍යතා ඉටු කර ගැනීම
  5.නාම පද ක්‍රියා පද
  6.අක්ෂර වින්‍යාසය

  ගණිතය
  1. සංඛ්‍යා 
  2.එකතු කර ගැනීම
  3.දිග ගැනීම
  4.අඩු කර ගැනීම
  5. සංඛ්‍යා  රටා 
  6.ගුණ කිරීම
  7.භාග කිරීම
  8.ඝන වස්තු හා හැඩතල 
  9. සංඛ්‍යා - 2
  10.ප්‍රස්තාර 
  11.බෙදීම
  12.පරිමාව
  13.බර මැනීම
  14.දිශා 
  15.එකතු කිරීම - 2
  16.කාලය - 1
  17.අඩු කිරීම
  18.මුදල් - 1
  19.ගුණ කිරීම
  20.දිග මැනීම
  21.කාලය
  22.බෙදීම
  23. සංඛ්‍යා - 3
  24.එකතු කිරීම - 3 
  25.බර මැනීම - 2
  26.පරිමාව හා ධාරිතාව
  27.බෙදීම - 3
  28.රෝම සංඛ්‍යා
  29. මුදල් 
  30. හැඩ හා අවකාශ

 

Additional information

Weight 0.415

Rs. 500

Adding to cart...