4 සතර ජයමග (කට්ටලය)

SKU: E02f01-2702 - 1

Rs. 420 Rs. 336

Out of stock
20% OFF

2019 නව විෂය නිර්දේශය.

4 ප‍ෙරහුරු සතරට පසු.

5 ශිෂ්‍යත්වය වෙනුවෙන්,

4 ශ්‍රේණියේ දරුවන්ට 1 පත්‍රය සහ 11 පත්‍රය සදහා නිසි, නියම ප්‍රමිත්යෙන් යුතු පෙර පුහුණු ප්‍රශ්න පත්‍ර 30 ක් පිළිත්‍රරු සමග.

 

Description

2019 නව විෂය නිර්දේශය.

4 ප‍ෙරහුරු සතරට පසු.

5 ශිෂ්‍යත්වය වෙනුවෙන්,

4 ශ්‍රේණියේ දරුවන්ට 1 පත්‍රය සහ 11 පත්‍රය සදහා නිසි, නියම ප්‍රමිත්යෙන් යුතු පෙර පුහුණු ප්‍රශ්න පත්‍ර 30 ක් පිළිත්‍රරු සමග.

 

Additional information

Weight 0.478

Rs. 420 Rs.336