5 ශ්‍රේණිය - මල්පියලි ශිෂ්‍යත්ව ගුරුතුමිය

SKU: D03e02-70059 - 1

Rs. 600 Rs. 480

Out of stock
20% OFF

පොත ගැන......

ශිෂ්‍යත්ව විභාගය ඉලක්ක කරගෙන ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට අයත් සියලුම විෂයයන් ඇතුළත් වන සේ  05  ශ්‍රේණිය විෂය නිර්දේශයට අදාළ ව අප විසින් සම්පාදිත "  5 ශ්‍රේණිය  මල්පියලි ශිෂ්‍යත්ව ගුරුතුමිය "  පොත සඳහා ගුරු මහත්ම මහත්මීන්, දෙමව්පියන් දැක් වූ ප්‍රතිචාරය ඉහළ මට්ටමක පැවතුණි. එය අදට ද එලෙසම පවතී. ඒ අනුසාරයෙන් ලියවුණු පොත් සමූහයක් ඉන් පසුව වෙළඳ පොළට පැමිණීමෙන් පසුව වෙළඳ පොළට පැමිණිමෙන් " ශිෂ්‍යත්ව ගුරුතුමිය " පොතේ සාර්ථකත්වය මනා ව තහවුරු වේ. 
2018 වර්ෂයේ දී 3 ශ්‍රේණිය විෂය නිර්දේශය වෙනස් විය. ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට සූදානම් කළ යුත්තේ 3 ශ්‍රේණියේ  සිටම ය. 3 ශ්‍රේණිය,4 ශ්‍රේණිය,5  ශ්‍රේණිය  විෂය නිර්දේශයන්ගෙන් ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ දී ප්‍රශ්න ඇසෙයි. ඒ සඳහා අපි සූදානම් විය යුතුය. 3 ශ්‍රේණිය සම්පූර්ණයෙන්  ආවරණය කර ඇති මෙම පොතේ පාඩම් දිනපතා ඔබේ දරුවාට කියා දීමෙන් අවශ්‍ය නිපුණතා මට්ටමට ළඟා විය හැකි බව සහතික කරමි.

-ප්‍රේම් දිසානායක-

Description

පටුන

පරිසරය

 1. අපේ යහපැවැත්ම
 2. අපි ලක්වැසියෝ
 3. පැළෑට් හා ගස්වැල්
 4. අප අවට සත්තු
 5. අප පරිහරණය කරන දේ
 6. අපේ ආහාර
 7. ආරක්ෂාව හා පරිස්සම
 8. ජලය
 9. ගමනාගමනය
 10. ගෙවත්ත
 11. වැඩ පහසු කිරීමේ මං
 12. මිනිස් හැසිරීම්
 13. පොාළාව හා අහස
 14. අපට කළ හැකි වෙනස්කම්
 15. මිනිසා හා අතීත තොරතුරු
 16. අපේ අතීත විත්ති

Additional information

Weight 0.467

Rs. 600 Rs.480