6 සතර - වාර විභාග සිංහල අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍ර හා පිළිතුරු

SKU: D02d18-2805 - 1

Rs. 200

In stock

විෂය නිර්දේශයට අනුව සම්පාදිතයි.

පළමු දෙවන හා තෙවන වාර විභාගයන් සදහා ඉහලම ලකුණු ගෙ‍නෙන ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටලය.

අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍ර හා පිළිතුරු

Adding to cart...

Description

විෂය නිර්දේශයට අනුව සම්පාදිතයි.

පළමු දෙවන හා තෙවන වාර විභාගයන් සදහා ඉහලම ලකුණු ගෙ‍නෙන ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටලය.

අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍ර හා පිළිතුරු

Additional information

Weight 0.117

Rs. 200

Adding to cart...