රූබි - පොත් අංක 48

SKU: E04c12-9786249844971 - 1

Rs. 350

Out of stock

රූබි - පොත් අංක 48

ආයුබෝවන්, මගේ නම රූබි! මමත් ඔයා වගේ පුංචි බබෙක්.

Self Reading Age :  6 years  to 12 years
Story Telling Age:  4 year to 6 years

Description

Name: - රූබි - පොත් අංක 48

Author : https://grade1.lk/authors/kumudu-de-silva

Publisher:https://grade1.lk/publishers/social-emotional-learning

Additional information

Weight 0.025

Rs. 350