අහිංසක පඹරාල

SKU: A01a03-0064 - 1

Rs. 250 Rs. 225

ඒත් පාටින් සැර උනාට මේ පඔරාල හරිම අහිංසකයි .  කපටි මී රංචුවට ඉක්මනට ඒ බව දැණුනා .  එයාලා හෙමින් හෙමින් පඔරාලට කිට්ටු වෙලා යාළු වුණා . ටික දවසක් යනකොට හොඳටම බය නැති වුණා .

Good as : Bed Time Story, Exemplary Story

Self Reading Age :  5 years  to 8 years
Story Telling Age: 2  year to 8 years

In stock
Adding to cart...

Description

Name: අහිංසක පඹරාල - Ahinsaka Pabarala

Author : Janaki Sooriyarachchi

Arts: Janaki Sooriyarachchi

Publisher: Tikiri Publishers

Additional information

Weight 0.106