අකුර - 10 ශ්‍රේණිය භූගෝල විද්‍යාව [කෙටි සටහන්]

SKU: E04a09-9789556755077 - 1

Rs. 250 Rs. 200

In stock
20% OFF

අකුර - 10 ශ්‍රේණිය භූගෝල විද්‍යාව [කෙටි සටහන්]

New Syllabus - Lesson Summaries

Adding to cart...

Description

හැදින්වීම

තාර්කීකරණය කරන ලද නව  විෂය නිර්දේශයන්හි  මූලික අරමුණ වන්නේ ශිෂ්‍ය කේන්ද්‍රිය  අධ්‍යාපන රටාවක් හා  වඩාත්  ක්‍රියාකාරකම්  මත  පදනම් වූ අද්‍යාපන රටාවක්  මඟින්  වැඩ ලෝකයට අවශ්‍ය වන්නා වූ  නිපුණතා සහ කුසලතාවන්ගෙන් යුක්ත මානව සම්පතක්  බවට  ශිෂ්‍ය ප්‍රජාව  සංවර්ධනය කිරීමයි.

Akura Pilot පාඩම්  සාරාංශ සකස් කිරීමේ දී ශිෂ්‍යයන් ඉගෙන  ගත යුතු  විෂය කරුණු  සියල්ල පැහැදිලිව  හා ක්‍රමානුකූලව  පෙළගස්වා ඇති අතර,  එමඟින් විභාගවලට  පිළිතුරු ලිවීමේ දී  අවශ්‍ය වන කරුණු  ඉක්මණින්  වටහා ගැනීමට  සහ මතකයට නගා ගැනීමට හැකි වනු ඇත.

පෘථිවියේ සංයුතිය

පෘථිවියේ මතුපිට වර්ග ප්‍රමාණය- වර්ග කිලෝමීටර්  මිලියන 510 ක් පමණ  වේ.

පෘථිවි පද්ධතිය සමන්විත උප පද්ධති

  1. ශිලා ගෝලය
  2. වායු ගෝලය
  3. ජලගෝලය
  4. ජෛවගෝලය .................

Additional information

Weight 0.110

Rs. 250 Rs.200

Adding to cart...