අකුර -2 ශ්‍රේණිය පරිසරය [මාසික ඇගයීම්]

SKU: E04a14-9789556752212 - 1

Rs. 200

In stock

අකුර -2 ශ්‍රේණිය පරිසරය [මාසික ඇගයීම්] - පාඩමෙන් පාඩමට මාසික ඇගයීම් 

New Syllabus - Monthly Evaluation Revision Papers

Adding to cart...

Description

අකුර - 2 ශ්‍රේණිය පරිසරය [මාසික ඇගයීම්]

New Syllabus - Monthly Evaluation Revision Papers

ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනයට නියමිත විෂය මාලාවේ නිපුණතා සාධනය වන අයුරින් පාඩමෙන් පාඩම ආවරණය වන සේ ක්‍රමික සැලසුමකට වන සේ ක්‍රමික සැලසුමකට අනුව මෙම මාසික ඇගයීම් ප්‍රශ්න පත්‍ර පෙළ සකස් කර තිබේ.මාසයක් තුළ දරුවා ඉගෙන ගන්නා විෂය කරුණු නැවත පුනරීක්ෂණය කරගනිමින් ඉලක්ක සාධන මට්ටම වෙත ඉතා පහසුවෙන් ළඟා වෙමින් ලකුණු මට්ටම ඉහළ නංවාගැනීමට මෙම මාසික ඇගයීම් ප්‍රශ්න පත්‍ර හොඳම පෙරහුරු ආධාරකයක් ලෙස දරුවාට උපකාරී වනු ඇත.

Additional information

Weight 0.130

Rs. 200

Adding to cart...