අලුත් කුඩේ

SKU: A01f01-9789558251232 - 1

Rs. 200 Rs. 140

Out of stock
30% OFF

උංගි  බබාට කඩේ  යන්න  අම්මා  කිව්වාම ,  අම්මාගේ  අලුත්  මල් මල්  කුඩේ  අරන් යන  උංගි ට  වුණ දේ  ඔයාලා දන්නව ද ?

Good as : Bed Time Story

Self Reading Age :   6  years  to 9 years
Story Telling Age:  2 year to  8 years

Description

Name:‍ අලුත් කුඩේ - Aluth  Kude

Author : Janaki Sooriyarachchi

Arts: Janaki Sooriyarachchi

Publisher: Tikiri Publishers

 

Additional information

Weight 0.125

Rs. 200 Rs.140