අමුතු කෑමක්

SKU: A05c07-9789553306234 - 1

Rs. 200 Rs. 150

Out of stock
25% OFF

එදා සෙනසුරාදා. ඉස්කෝලෙ නැති නිසා පොඩිත්තා ටිකක් දවල් වෙලයි අවදි වුණේ. අම්මා හදපු කිිිිරි ‌ජෝගුව බොනගමන් පොඩිත්තා කීවා.

Good as : Exemplary Story

Self Reading Age :  6  years  to 10 years
Story Telling Age:  2 year to 6 years

 

 

Description

Name: අමුතු කෑමක් -  amuthu kaemak

Author :  Sybil Wettasinghe

Arts:   Sybil Wettasinghe

Publisher: Susara Publishers

 

 

 

 

Additional information

Weight 0.103

Rs. 200 Rs.150