අත්තම්මගේ කළු හවරිය

SKU: A01b04-0034 - 1

Rs. 200 Rs. 180

චුට්ටයි ,  චුට්ටියි  බලුයාළු වයිටයි  එකතුවෙලා  වෙලේ  ඉන්න පඹයා හැඩ කරන්න ගිහින්  සිදුවෙන  අපූරු  සිදුවීම්  පෙළක්  කවි පන්ති  මඟින් නිරූපණය කර ඇත .

Good as : Bed Time Story, Exemplary Story

Self Reading Age :  6 years  to 10 years
Story Telling Age:  1 year to  9 years

In stock
Adding to cart...

Description

Name:  අත්තම්මගේ කළු හවරිය -  Aththammage  Kalu  Hawariya

Author : Janaki Sooriyarachchi

Arts: Janaki Sooriyarachchi

Publisher: Tikiri Publishers

Additional information

Weight 0.102