බඩ ඌයියා

SKU: A01d06-9789558251072 - 1

Rs. 250 Rs. 200

In stock
20% OFF

අම්මා තාත්තට හොරෙන් අපිරිසිදු කඩ කෑම කන පුංචි හොරුන්ට වෙන්නේ මොනවද දන්නවද ?

ඔයාලනම් චුටි වගේ අපිරිසිදු කඩචෝරු කන්න එපා.

Good as : Exemplary Story

Self Reading Age :  7 years  to 10 years
Story Telling Age: 1 year to 8 years

Adding to cart...

Description

Name: බඩ ඌයියා - Bada uiyya

Author : Janaki Sooriyarachchi

Arts: Janaki Sooriyarachchi

Publisher: Tikiri Publishers

Additional information

Weight 0.122

Rs. 250 Rs.200

Adding to cart...