බක බක නයිදේ

SKU: C01d07-9789558251157 - 1

Rs. 200 Rs. 180

In stock
10% OFF

ඕලු  පොකුණේ  හිටි  බක  බක  නයිදේ  චණ්ඩියෙක්  වෙන්න ගිහින් වුණු දේ !  අනිත්  අයට  පෙනන්න  චණ්ඩියෙක්  වෙන්න  හිතන   හැමෝට ම  හොඳ පාඩමක් .

Good as : Bed Time Story, Exemplary Story

Self Reading Age :   7 years  to 10 years
Story Telling Age:  3 year to  8 years

Adding to cart...

Description

Name: බක බක නයිදේ - Baka  Baka  Naide

Author : Janaki Sooriyarachchi

Arts: Janaki Sooriyarachchi

Publisher: Tikiri Publishers

 

Additional information

Weight 0.107

Rs. 200 Rs.180

Adding to cart...