චුටික්කා පුතා කෝ කෝ

SKU: C01c09-9789556820263 - 1

Rs. 250 Rs. 200

In stock
20% OFF

චූටික්කා අම්මයි , තාත්තයි දවසක් කෑම හොයන්න ගිය අතරේ කුරුලු කැළේට විශාල සුළඟක් එනවා . චූටික්කා අම්මයි , තාත්තයි එද්දි  පුංචි චූටික්කා  පුතා කූඩුවේ නෑ . චූට්ක්කාගේ අම්මයි , තාත්තයි මේ චූටික්කා පුතාව හොයාගන්න හුළං මාමත් එක්ක ලෝකේ වටේම යනවා . චූට්ක්කගේ අමමටයි , තාත්තටයි එයාලගේ පුංචි පුතාව හම්බෙයි ද ?

අව්ව , වැස්ස , සුළං , කුණාටු ,දිවා ,රාත්‍රී ඇතිවන ආකාරය , පෘතුවියේ ආනතිය අනුව කාළගුණ ව්පර්යාස සිදුවන ආකාරය , ඍතු වෙනස් වීම් ඇතුලු ‌ බොහෝ  පාරිසරික කාරණා අපූරුවට කියාදෙන ලස්සන කතාවක් .

Good as : Bed Time Story, Exemplary Story,Educational Stories

Self Reading Age : 7 years  to 10 years
Story Telling Age: 3 year to 8 years

Adding to cart...

Description

Name: චුටික්කා පුතා කෝ කෝ -  Chutikka Putha Ko Ko

Author : Janaki Sooriyarachchi

Arts: Janaki Sooriyarachchi

Publisher: Tikiri Publishers

Additional information

Weight 0.192

Rs. 250 Rs.200

Adding to cart...