Colours [ A5 ]

SKU: D06b01-0604-A5 - 1

Rs. 300 Rs. 240

Out of stock
20% OFF

නිතර භාවිතා වන වර්ණ වල පින්තූර සහ ඉංග්‍රිසි නම් සහිත ලැමිනේටින් කරන ලද කාඩ්පත්. ඔබේ දරුවා‌ට වර්ණ සහ වර්ණ වල නම් හඳුනාගැනිමේ හැකියාව වර්ධනයට මහත් සේ පිටුවහල් කරගත හැකිය.

Description

නිතර භාවිතා වන වර්ණ වල පින්තූර සහ ඉංග්‍රිසි නම් සහිත ලැමිනේටින් කරන ලද කාඩ්පත්. ඔබේ දරුවා‌ට වර්ණ සහ වර්ණ වල නම් හඳුනාගැනිමේ හැකියාව වර්ධනයට මහත් සේ පිටුවහල් කරගත හැකිය. A4 සහ A5 ප්‍රමාන වලින් ලබා ගත හැක.

Kids will love to learn early skills.

Learn about colors and their names with these simple color flash cards.

We also use them for find and seek games around the house, matching the color cards to objects in the house and garden or a fun challenge : everyone picks just one random color card and then writes down as many objects that they can find in 5 minutes or so.

Each pack contains colorful educational flashcards.

Product Type: Flashcards
Perfect For: Classrooms, preschools, day care centers, home.
Age Level: Baby & Preschool
Material: Laminated Paper
What's included: Colors with their names

Number of Cards : 10

Additional information

Weight 0.100

Rs. 300 Rs.240