දිය රකුසා

SKU: A04d15-9789553310408 - 1

Rs. 200 Rs. 160

In stock
20% OFF

එක්තරා මහ වනයක් මැද වැටකෙයියා පඳුරුවලින් පිරී තිබුණි. මේ වැටකෙයියා පඳුරු මැද විශාල පොකුණකි. මෙහි වඳුරු රැළක් වාසය කළෝය.

(පන්සිය පනස් ජාතක පොත් වහන්සේගේ එන නළපාන ඡාතකය ඇසුරෙන් රචිත කතන්දරයකි.)

Good as : Exemplary Story

Self Reading Age :  6  years  to 10 years
Story Telling Age:  2 year to 6 years

 

 

Adding to cart...

Description

Name: දිය රකුසා -  Diya Rakusa

Author :  Sybil Wettasinghe

Arts:   Sybil Wettasinghe

Publisher: Susara Publishers

 

 

 

Additional information

Weight 0.112

Rs. 200 Rs.160

Adding to cart...