එන්දො මුත්තා

SKU: A05c10-9789553306265 - 1

Rs. 200 Rs. 150

In stock
25% OFF

එන්දෝ මුත්තා සවස නිදාගෙන ඉඳලා අවදි වුණා.
මැන්තො ආත්තා මේසෙ උඩ හදලා තිබුණු තේ කෝප්පය, එන්දෝ මුත්තා බීවා.

‘ මං කඩේ පැත්තේ ගොහින් එන්නං ‘

එන්දෝ මුත්තා කිව්වා.

Good as : Exemplary Story

Self Reading Age :  6  years  to 10 years
Story Telling Age:  2 year to 6 years

 

 

 

Adding to cart...

Description

Name: එන්දො මුත්තා  -  endo muththa

Author :  Sybil Wettasinghe

Arts:   Sybil Wettasinghe

Publisher: Susara Publishers

 

 

 

Additional information

Weight 0.105

Rs. 200 Rs.150

Adding to cart...