13 - භුගෝල විද්‍යාව [Master Guide]

SKU: D02f02-9786242070186 - 1

Rs. 650 Rs. 520

In stock
20% OFF

13 - භුගෝල විද්‍යාව [Master Guide]

අන්තර්ගතය

  • භෞතික භූගෝල විද්‍යාව
  • මානුෂ භූගෝල විද්‍යාව
  • ප්‍රායෝගික භූගෝල විද්‍යාව
  • ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර 
  • අභ්‍යාස විසඳුම්
  • ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර විසඳුම්

Adding to cart...

Description

2017 නව විෂය නිර්දේශයට අනුකූලව සකසා ඇත.

  • භෞතික , මානුෂික හා ප්‍රාායෝගික භූගෝල විද්‍යාවට අදාළ පෙරහුරු අභ්‍යාස
  • ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර 03ක්
  • විස්තරාත්මක පිළිතුරු සහිතයි.

Additional information

Weight 0.512

Rs. 650 Rs.520

Adding to cart...