මුතු අකුරු 2 සිසු පැවරුම් (ගණිතය)

SKU: B03e10-3679 - 1

Rs. 350

In stock

Grade 2 Sisu Pewarum (Maths ) - 2 ශ්‍රේණිය  සිසු පැවරුම් (ගණිතය)

[ජේද පොත]

පාසල් ගුරුභවතුන්ගේ උපදෙස් හා අධීක්ෂණය මත පමණක් මෙම පැවරුම් පොත භාවිතා කළ යුතු බව අපි අවධාරණය කරමු.

Adding to cart...

Description

Grade 2 Sisu Pewarum (Maths ) - 2 ශ්‍රේණිය  සිසු පැවරුම් (ගණිතය)

පාසල් ගුරුභවතුන්ගේ උපදෙස් හා අධීක්ෂණය මත පමණක් මෙම පැවරුම් පොත භාවිතා කළ යුතු බව අපි අවධාරණය කරමු.

මෙම සිසු පැවරුම් එක් එක් පැවරුම් පත බැඟින් ඉරා වෙන් භාවිතායට ගැනීම සඳහා සකසා ඇත.

Additional information

Weight 0.287

Rs. 350

Adding to cart...