4 ශ්‍රේණිය - මුතු අකුරු (1 කොටස)

SKU: E01a01-9789551836825 - 1

Rs. 220 Rs. 176

In stock
20% OFF

හතරවන ශ්‍රේණියේ සිසු දරුවන්ගේ ඉගෙනුම් ඵලදායිතාවය ඉහළ දැමීමේ අරමුණින් 2019 නව විෂය නිර්දේශයේ සිංහල ගුරු මාර්ගෝපදේශයට අනුව මෙම පොත සම්පාදනය කර ඇත. මෙම  පොත මගින් පළමුවන වාරය සම්පූර්ණයෙන් ම හා දෙවන වාරයේ කොටසක් ආවරණය වන පරිදි සකසා ඇත.

Adding to cart...

Description

හතරවන ශ්‍රේණිය නව විෂය නිර්දේශයේ සිංහල ගුරු මාර්ගෝපදේශයට අනුව සකසා ඇත.

සිංහල අකුරු නිවැරදි හැඩයෙන්, ප්‍රමාණයෙන් ලිවීමට අත හුරු කරයි.

Additional information

Weight 0.153

Rs. 220 Rs.176

Adding to cart...