5 පෙරහුරු සතර (ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටලය)

SKU: E05f04-2752 - 1

Rs. 380 Rs. 304

Out of stock
20% OFF

2021 නව විෂය නිර්දේශයට අනුව සකසා ඇත.

5 ශිෂ්‍යත්වය වෙනුවෙන් 5 ශ්‍රේණියේ දරුවනට 1 පත්‍රය සහ 11 පත්‍රය සදහා  නිසි, නියම ප්‍රමිතියෙන් යුතු පෙර පුහුණු ප්‍රශ්න පත්‍ර 24 ක් පිළිතුරු සමග.

 

Description

2021 නව විෂය නිර්දේශයට අනුව සකසා ඇත.

5 ශිෂ්‍යත්වය වෙනුවෙන් 5 ශ්‍රේණියේ දරුවනට 1 පත්‍රය සහ 11 පත්‍රය සදහා  නිසි, නියම ප්‍රමිතියෙන් යුතු පෙර පුහුණු ප්‍රශ්න පත්‍ර 24 ක් පිළිතුරු සමග.

 

Additional information

Weight 0.318

Rs. 380 Rs.304