07 - කතෝලික ධර්මය [Master Guide]

SKU: D01e01-1861 - 1

Rs. 300

2016 – නව විෂය නිර්දේශය.

  • පෙළ පොතේ පාඩම් 01 – 25 තෙක් ප‍ෙරහුරු අභ්‍යාස.
  • වාර පරීක්ෂණ පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍ර 03ක්.
  • ආදර්ශ ප්‍රශ්ණ පත්‍ර 02ක්.
  • විස්තරාත්මක පිළිතුරු සහිතයි.

In stock
Adding to cart...

Description

2016 - නව විෂය නිර්දේශය.

  • පෙළ පොතේ පාඩම් 01 - 25 තෙක් ප‍ෙරහුරු අභ්‍යාස.
  • වාර පරීක්ෂණ පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍ර 03ක්.
  • ආදර්ශ ප්‍රශ්ණ පත්‍ර 02ක්.
  • විස්තරාත්මක පිළිතුරු සහිතයි.

Additional information

Weight 0.223