07 - ගණිතය 2 [Master Guide]

SKU: D01e06-9789556643091 - 1

Rs. 325

In stock2016  නව විෂය නිර්දේශයට අනුකූල වන පරිදි සකස් කළ 07 ‍ශ්‍රේණියේ ගණිතය 2 කොටස මෙය වන අතර , පළමු පොතේ මෙන් ම ස්ව අධ්‍යන අභ්‍යාස, වාර විභාග පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍ර ඇතුළත් කර ඇත.

Adding to cart...

Description

07  - ගණිතය 2 [Master Guide]

  • 2016 නව විෂය නිර්දේශය 
  • ස්ව අධ්‍යයන අභ්‍යාස ඇගයීම් පත්‍රිකා 05 ක් 
  • දෙවන වාරය සඳහා පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍රයක් 
  • වර්ෂ අවසාන ඇගයීම් පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍ර 05ක්
  • පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාස 16 --22
  • විස්තරාත්මක පිළිතුරු 

Additional information

Weight 0.396

Rs. 325

Adding to cart...