09, 10, 11 සදහා - ජ්‍යාමිතිය [Master Guide]

SKU: D02e12-9789556644234 - 1

Rs. 350 Rs. 280

Out of stock
20% OFF

පෙරවදන ......

9,10,11 ශ්‍රේණි යනු පාසල් දිවියේ ඉතාමත් සුවිශේෂි අවධීන් කිහිපයතකි.එයට හේතු වන්නේ 11 ශ්‍රේණියේ දී ඔබ මුහුණ දීමට නියමිත අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සඳහා මෙම කාලය තුළ දී ඔබ සුදානම් වීමයි.

ඔබගේ අවධානය ගමන් මහෙි නිවැරදි මංපෙත් කියා දෙන මාස්ටර් ගයිඩි ආයතනය 9,10,11 ශ්‍රේණියන්හි ඉගෙන ගන්නා ඔබ සඳහා 9,10,11 ශ්‍රේණි ජ්‍යාමිතිය නම් ප්‍රකාශනය සම්පාදනය කර එළිදක්වනු ලැබීය.

Description

ජ්‍යාමිතිය විෂය කොටස සඳහා වැඩි උනන්දුවක් දක්වන දු පුතුන් වෙනුවෙන් සම්පාදිත මෙම පොත වඩාත් ඉවසිල්ලෙන් යුතු ව පරිහරණය කිරීමෙන් ඔබ ජ්‍යාමිතියේ දක්සයකු වනු ඇත.පළමු පාඩමේ සිට සියලු ම අභ්‍යාස ක්‍රමානුකූල ව අධ්‍යයනය කළ යුතු අතර ගැටලු ව සාදා අවසන් වු පසු ව පිළිතුරු පරීක්ෂා කළ යුතු ය.

දත්තය සාධනය කළ යුත්ත අවශ්‍ය නම් නිර්මාණය සාධනය යන පිළිවෙළ ඔස්සේ ජ්‍යාමිතිය සාධනය කිරීම සිදුකළ යුතු අතර ,මේ පොතෙහි දක්වා ඇති පිළිතුරු කොටසේ දත්තය සාධනය කළ යුත්ත ඇතැම් විට ඉවත් කර සිධනය පමණත් දක්වා ඇත්තේ පොත අනවශ්‍ය ලෙස විශාල වීම වැළැක්වීම සඳහා ය.

මෙම පොත හොඳින් අධ්‍යයනය කර පසු ව පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රවල ඇති ගැටලු සාදන්න.එවිට ඒවා ඔබට වඩාත් පහසුවනු ඇත.

 

Additional information

Weight 0.331

Rs. 350 Rs.280