ග්‍රහලෝක -12

SKU: A04b12-50047 - 1

Rs. 290 Rs. 261

තරු වගේ පෙනුණාට, ග්‍රහලෝක ඊට වඩා ගොඩක් වෙනස් තරු කියන්නේ තමා විසින් ම ආලෝක නිපදවා ගන්නා යෝධ, දිළිසෙන ඉතා උණුසුම් වායුමය බෝල!

Good as : Exemplary Story

Self Reading Age :  6 years  to 12 years
Story Telling Age:  4 year to 6 years

In stock
Adding to cart...

Description

Name: - ග්‍රහලෝක - Grahaloka 

Author :  Ruwini Prasadini Dharmawardhana

Publisher: ESL Publisher 

Additional information

Weight 0.125