හතර බිහිරි කතාවක් - පුංචි අයට කතන්දර 15

SKU: E04e10-9789556806809 - 1

Rs. 100 Rs. 80

In stock
20% OFF

එක ගමක තරුණයෙක් හිටියා. එයාට දවසක් දොම්පෙ කියන ගමට යන්න ඔින උනා. එයා ගමන යන්න පටන් ගත්තා. හැබැයි යන පාර දන්නේ නැහැ.

Good as :Exemplary Story

Self Reading Age : 3 years  to 8 years
Story Telling Age: 1 year to 5 years

Adding to cart...

Description

Name: හතර බිහිරි කතාවක් - පුංචි අයට කතන්දර 15

Author : Samudrika de silva

Arts: Manjula Illankoon

Publisher: Samudra Publishers

 

Additional information

Weight 0.069

Rs. 100 Rs.80

Adding to cart...