හාවාගෙයි ඉබ්බාගෙයි තරඟය - පුංචි අයට කතන්දර 02

SKU: E04e14-9789556805970 - 1

Rs. 100 Rs. 80

Out of stock
20% OFF

එක කැලෑවක් තිබුණා. එය හරිම ලස්සනයි. මේ කැලේ ගොඩක් සත්තු ජීවත් වුණා. ඒකෙ ලොකු කැලයක් තිබුණා.

(අනවශ්‍ය ලෙස තමන් ගැන ආඩම්බර වන අයට කරදර සිදු වන බව කතාව තුළින් අපූරුවට කියාපායි.)

Good as :Exemplary Story

Self Reading Age : 3 years  to 8 years
Story Telling Age: 1 year to 5 years

Description

Name: හාවාගෙයි ඉබ්බාගෙයි තරඟය - පුංචි අයට කතන්දර 02 - Hawagei ibbagei tharangaya

Author : Samudrika de silva

Arts: Anushka Indeewari Rathnayake

Publisher: Samudra Publishers

 

 

 

Additional information

Weight 0.070

Rs. 100 Rs.80