හිම කුමාරි - කියවීමේ පොත් පෙළ 01 [A5]

SKU: B02d07-6259 - 1

Rs. 290 Rs. 261

එකමත් එක රටක් තිබුණා. ඒක තිබුණේ අපේ රටින් ගොඩක් ඈත. ඒ රට අපේ රටට වැඩිය ගොඩක් වෙනස්. පොල් ගස්, අඹ ගස්, කෙසෙල් ගස් වගේ දේවල් එහෙ තිබුණේ නැහැ. එහෙ වැවුණේ වෙනස් ගස්.

විලෝ, ඕක්, පයින් ඒ සමහර ගස් වර්ගවල නම්. උස ගස් වර්ග ගොඩක් අඩුයි. ලස්සන කොළ පාට විශාල තැනිතලා තිබුණා.

Good as :Exemplary Story

Self Reading Age : 10  years  to 15 years
Story Telling Age:  7 year to 12  years

In stock
Adding to cart...

Description

Name: හිම කුමාරි - කියවීමේ පොත් පෙළ 01 [A5] - Hima Kumari

Author : Samudrika de silva

Arts: Saman Pushpakumara

Publisher: Samudra Publishers

 

 

 

Additional information

Weight 0.162