හොරා ඇල්ලූ හැටි

SKU: A04d13-9789553309815 - 1

Rs. 200 Rs. 160

In stock
20% OFF

එක්තරා ගමකට කරදරයක් ඇති වෙලා තිබුණා. රෑට රෑට හොරෙක් ගෙවල් බින්දා. මොන විදිහකටවත් මේ හෙ‌ාරා අල්ලා ගන්න බැරි වුුුුණා. ගම්මු නොයෙක් විදියෙ උගුල් ඇද්දා. එක උගුලකටවත් මේ හෙ‌ාරා අල්ලා ගන්න බැරි වුුණා.

“ආදරය නැති තැනයි
සතුරුකම් මතු වන්නේ
ආදරය පසුපසයි
සෙ‌ාඳුරු හිත් ඇති වන්නේ ”

Good as : Exemplary Story

Self Reading Age :  6  years  to 10 years
Story Telling Age:  2 year to 6 years

 

 

 

Adding to cart...

Description

Name: හොරා ඇල්ලූ හැටි - Hora Aellu Haeti

Author :  Sybil Wettasinghe

Arts:   Sybil Wettasinghe

Publisher: Susara Publishers

 

 

 

 

Additional information

Weight 0.103

Rs. 200 Rs.160

Adding to cart...