කාන්දම් අකුරු

SKU: B04f11-4796000466095 - 1

Rs. 850 Rs. 680

Out of stock
20% OFF

භාෂාව ඉගෙන ගැනීමට නම් අකුරු වලින් වචන හදන්නට ඉගෙන ගැනීම අවශ්‍යයි. රූප හඳුනාගෙන, අකුරු එකතුකර ඒ රූපවල නම් හදන්නට මේ මඟින් දරුවන්ට ඉඩ ලබාදේ. එමනේම අකුරු ඇලවීම කෙරෙන්න‌ේ ඒවායේ යොදා ඇති කාන්දම්වල බලයෙන් නිසා දරුවන් මෙය බෙහෙවින් විනෝදජනක වනු නොඅනුමානය. මෙබඳු ක්‍රීඩාවක් අපේ දරුවන් වෙත පිදෙන්නේ ප්‍රථම වරටයි.

Description

භාෂාව ඉගෙන ගැනීමට නම් අකුරු වලින් වචන හදන්නට ඉගෙන ගැනීම අවශ්‍යයි. රූප හඳුනාගෙන, අකුරු එකතුකර ඒ රූපවල නම් හදන්නට මේ මඟින් දරුවන්ට ඉඩ ලබාදේ. එමනේම අකුරු ඇලවීම කෙරෙන්න‌ේ ඒවායේ යොදා ඇති කාන්දම්වල බලයෙන් නිසා දරුවන් මෙය බෙහෙවින් විනෝදජනක වනු නොඅනුමානය. මෙබඳු ක්‍රීඩාවක් අපේ දරුවන් වෙත පිදෙන්නේ ප්‍රථම වරටයි.

Additional information

Weight 0.603

Rs. 850 Rs.680