කපුටාගේ නුවණ - පුංචි අයට කතන්දර 12

SKU: E04e11-6277 - 1

Rs. 100 Rs. 80

Out of stock
20% OFF

ඈත දුර ගමක් තිබුණා. ගොඩක් දවසකින් ඒ ගමට වැස්සෙ නැහැ. ඇල, දොල, ගංඟා, වැව් ඔක්කොම හිඳිලා.

Good as :Exemplary Story

Self Reading Age : 3 years  to 8 years
Story Telling Age: 1 year to 5 years

Description

Name: කපුටාගේ නුවණ - පුංචි අයට කතන්දර 12

Author : Samudrika de silva

Publisher: Samudra Publishers

 

Additional information

Weight 0.069

Rs. 100 Rs.80