කෝ හඳමාමා

SKU: A03a01-0014 - 1

Rs. 300 Rs. 225

Out of stock
25% OFF

එදා අමාවක දවසක් . හැම තැනම කළුවරයි . හඳ මාමා  අහසට  ඇවිත් මුහුදට එබුණා , මූණ බලන්න . කෝ මොනවත් පෙනෙන්නේ නෑ .හදමාමට හරිි දුකයි .  වටකුරුවට මූණ පෙනෙන්නේ පෝය දාට විතරයි‌නෙ . ඊට පස්සේ  ටික ටික මූණ නොපෙනී යනවා . ඇයි මේ ?

පොඩිත්තන්ට හඳ ගැන ,  හඳ පායන හැටි ,  පුර  පෝය  අමාවක  ඇතිවන  හැටි  සරලව කතාවක් ඇසුරින් කියාදෙන  අපූරු පොතක්.

Good as : Bed Time Story, Educational Stories

Self Reading Age :  7 years to 10 years
Story Telling Age: 3 year to 8 years

Description

Name:  කෝ හඳමාමා - Ko Handa Mama

Author : Janaki Sooriyarachchi

Arts: Janaki Sooriyarachchi

Publisher: Tikiri Publishers

Additional information

Weight 0.102

Rs. 300 Rs.225