කෝච්චි පුංචා

SKU: A04d01-9789551741655 - 1

Rs. 280 Rs. 224

Out of stock
20% OFF

” වටපිට බලබල
ලොකු ඇස් රවරව
දුමාරෙ පිඹපිඹ
හූවක් කියකිය
කෝච්චි පුංචා
ඇදිඇදි එනවා
කුචුකුචු ගාගෙන”

Good as : Exemplary Story

Self Reading Age :  5 years  to 10 years
Story Telling Age:   3 year to  7 years

Bord Book

  • දිග    15 cm
  • පළල 10 cm

 

Description

Name: කෝච්චි පුංචා - Kochchi puncha

Author : Sybil Wettasinghe

Arts:   Sybil Wettasinghe

Publisher: Visidunu Publishers

 

Additional information

Weight 0.095

Rs. 280 Rs.224