කුමාරෝදය [පළමුවන ශ්‍රේණිය]

SKU: A02d07-7000 - 1

Rs. 260

Out of stock

Description

අඩසියවසක අධික කාලයක් මුළුල්ලේ ජාතියේ දරුවනට සිංහල භාෂාව ප්‍රගුණ කර වූූ ඇල්.ඇස්.ඊ.අමරරත්න මහතාගේ කුමාරොදය පොත් පෙළේ පළමු වැන්න මෙයයි.

Additional information

Weight 0.102

Rs. 260