මල්පියලි දේශීය ඖෂධ පැළෑටි

SKU: D03e11-9789556605822 - 1

Rs. 250 Rs. 175

In stock
30% OFF

මල්පියලි දේශීය ඖෂධ පැළෑටි

Adding to cart...

Description

පටුන

 1. අශෝක
 2. අවර
 3. අළු කෙසෙල්
 4. අඬන හිරියා
 5. අලිගැටපේර
 6. අබ
 7. අක්මැල්ල
 8. ඇඹුල් ඇඹිලිය
 9. ඇට්ටමුරා 
 10. ඇත් දෙමට
 11. ඉඳි
 12. ඉත්තෑවල් 
 13. ඊල
 14. උඩහළු
 15. උල්වැරණිය
 16. එළ බිං තඹුරු
 17. එළ කිරිඳිය
 18. කටු කරඬු
 19. කටු කිතුල් 
 20. කළුනික
 21. කටු අන්නාසි
 22. කංකුං
 23. කට්ට කුමංජල් 
 24. කබරොස්ස
 25. කහට යනාදී තවත්  ඖෂධ පැළෑටි  142 ක් පිළිබඳ තොරතුරු අන්තර්ගත වේ.

Additional information

Weight 0.187

Rs. 250 Rs.175

Adding to cart...