නැළවිලි ගී

SKU: D04e10-1257 - 1

Rs. 100

දරු නැළවිලි ගීයක සමස්ථ කාර්්‍යය දරුවා නිදි කරවීම පමණක් නොවෙයි. සෑම රටකම නැළවිලි ගී තුල පවතිනුයේ සමාන වූ ආදරණීය රිද්මයකි. සාර්ථක පෞරුෂයකින් හෙබි යහපත් දරුවකු වෙනුවෙන් නැලවිල්ලක ලයාන්විත රිද්මය අනුව මවගේ හෝ ආදරණීයකුගේ කටහඬින්ම නැළවිලි ගීයක් ගයන්න.

In stock
Adding to cart...

Description

දරු නැළවිලි ගීයක සමස්ථ කාර්්‍යය දරුවා නිදි කරවීම පමණක් නොවෙයි.

සෑම රටකම නැළවිලි ගී තුල පවතිනුයේ සමාන වූ ආදරණීය රිද්මයකි.

සාර්ථක පෞරුෂයකින් හෙබි යහපත් දරුවකු වෙනුවෙන් නැලවිල්ලක ලයාන්විත රිද්මය අනුව මවගේ හෝ ආදරණීයකුගේ කටහඬින්ම නැළවිලි ගීයක් ගයන්න.

(යන්ත්‍රයකින් වාදනය කරන දරු නැළවිලි ගීයකින් මෙම ප්‍රතිළුල නොලැබෙයි)

Additional information

Weight 0.050