නරි නයිදේ රැවටුණා

SKU: A05d11-0998 - 1

Rs. 225 Rs. 202.5

Out of stock
10% OFF

නරි නයිදේ කපටි රජා බව කවුරුත් දන්නවා. කැලෑ සතුන් කවුරුත් පාහේ නරි නයිදෙගෙ උගුල්වලට අහුවෙලා තියෙනවා.

” නරි නයිදේ රැවටුනා
අපට අනේ හරි හිනා
කපටි කමින් ජයගත්තට
මොළේ නෑනේ ඒ ඇත්තට ”

Good as : Exemplary Story

Self Reading Age : 4  years  to 8 years
Story Telling Age:  2 year to 6 years

 

 

Description

Name: නරි නයිදේ රැවටුණා - Nari naide rawatuna

Author :  Sybil Wettasinghe

Arts:   Sybil Wettasinghe

Publisher: M.D.Gunasena

 

 

Additional information

Weight 0.060

Rs. 225 Rs.202.5