නරි උපන්දිනය

SKU: A03c16-9789555933599 - 1

Rs. 100 Rs. 80

Out of stock
20% OFF

නරි උපන්දිනය 

කැළෑවෙක එක් නරියකු එම කැළෑවේ සිටින කුකුළන් අල්ලා ගන්නා උපායක් හිතුවා.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Description

Name:නරි උපන්දිනය -  Nari Upandinaya

Publisher: Gihan Publishers

Additional information

Weight 0.084

Rs. 100 Rs.80