නිදහස් වීම - පොත් අංක 17

SKU: E04d07-9789553585141 - 1

Rs. 300

In stock

නිදහස් වීම - පොත් අංක 17
මේ කතාව තේජවන්ත ඇත් පවුලක් ගැනයි. තමන්ගේ නිදහස නැති කරන දේ නිවැරදිව හඳුනා ගත් පසුව,ඔවුන් පහසුවෙන් තම නිදහස සොයා ගන්නා හැටි මේ  කතාවෙන් ඔබට දැනේවි.

Self Reading Age :  6 years  to 12 years
Story Telling Age:  4 year to 6 years

Adding to cart...

Description

Name: - නිදහස් වීම - පොත් අංක 17

Author : https://grade1.lk/authors/kumudu-de-silva

Publisher:https://grade1.lk/publishers/social-emotional-learning

Additional information

Weight 0.166

Rs. 300

Adding to cart...