Numbers 1 to 10 [ A4 ]

SKU: D06c06-0601-A4 - 1

Rs. 450 Rs. 360

In stock
20% OFF

අංක 1 සිට 10 දක්වා වර්ණ පින්තූර සහ ඉලක්කම සහිත ලැමිනේටින් කරන ලද කාඩ්පත්. ඔබේ දරුවාගේ ගණිත හැකියාව, ද්‍රව්‍ය හඳුනාගැනිමේ හැකියාව වර්ධනයට මහත් සේ පිටුවහල් කරගත හැකිය.

Adding to cart...

Description

අංක 1 සිට 10 දක්වා වර්ණ පින්තූර සහ ඉලක්කම සහිත ලැමිනේටින් කරන ලද කාඩ්පත්. ඔබේ දරුවාගේ ගණිත හැකියාව, ද්‍රව්‍ය හඳුනාගැනිමේ හැකියාව වර්ධනයට මහත් සේ පිටුවහල් කරගත හැකිය. A4 සහ A5 ප්‍රමාන වලින් ලබා ගත හැක.

Kids will love to learn early skills

Designed specifically for kids, a great way to introduce basic numbers.

Help teach children to recognize their numbers 1 to 10 with these number flash cards. These number flash cards include the numeral, the number spelled out and then the appropriate number of shapes on the card so they can be used to practice counting as well.

Each pack contains colorful educational flashcards.

Product Type: Flashcards
Perfect For: Classrooms, preschools, day care centers, home.
Age Level: Baby & Preschool
Material: Laminated Paper
What's included: Number in both numeral and spelled type with appropriate numbers of shapes

Number of Cards : 10

Additional information

Weight 0.185

Rs. 450 Rs.360

Adding to cart...