රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික බැංකු ප්‍රවේශ පෙරහුරුව - 02

SKU: E04b10-9786245520268 - 1

Rs. 590 Rs. 472

In stock
20% OFF

ප්‍රශ්න පත්‍රය

 • සාමාන්‍ය දැනීම - 1
 • සාමාන්‍ය දැනීම - 2
 • සාමාන්‍ය දැනීම - 3
 • අභියොග්‍යතාව - 01
 • අභියොග්‍යතාව - 02
 • අභියොග්‍යතාව - 03
 • අභියොග්‍යතාව - 04
 • සරල ගණිතය ( වේග පරීක්ෂණය)-01
 • සරල ගණිතය ( වේග පරීක්ෂණය)-02
 • සරල ගණිතය ( වේග පරීක්ෂණය)-03
  English - 01
  English - 02
  English - 03
  English - 04
  English - 05
 • IT(Information Technology) - 1
 • IT(Information Technology) - 2
 • IT(Information Technology) - 3
 • IT(Information Technology) - 1
 • පිළිතුරු

Adding to cart...

Description

රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික බැංකු ප්‍රවේශ පෙරහුරුව - 02

(සාමාන්‍ය දැනීම, ගණිතය, අභියෝග්‍යතාව,English and IT(information and COmmunication Technology)
 

Additional information

Weight 0.025

Rs. 590 Rs.472

Adding to cart...