රසුමන්දි

SKU: C01c13-9789551090920 - 1

Rs. 150 Rs. 120

In stock
20% OFF

ඒත් අඩුමතරමින් අක්කලාගේ බෝනික්කෙක් අල්ලන්නවත් ඇත්නම් කියලා රසුමන්දිට සැරෙන්සැරේ හිතුනා. ඒත් කොහොමද? අක්කලාගේ බෝනික්කො දිහා බලන්නවත් අවසරයක් තිබුනේ නෑනේ. වෙලාවකට රසුමන්දිට හිතුනා. තෙතබු කරලක් වෙනුවට බෝනික්කෙක් දෙන්න බැරිද කියලා නැන්දගෙන් අහන්න. බඩගින්න ඉවසුවත් බෝනික්කෙක් නැති එක කොහොම ඉවසන්නද පුංචි පොඩිත්තියක් ?

Good as : Bed Time Story

Self Reading Age :  7 years  to 11 years
Story Telling Age: 3 year to 7 years

Adding to cart...

Description

Name: රසුමන්දි - Rasumandi

Author : Janaki Sooriyarachchi

Arts: Janaki Sooriyarachchi

Publisher: Tikiri Publishers

 

Additional information

Weight 0.147

Rs. 150 Rs.120

Adding to cart...