සඳ තරු මල් ගී මුතු වැල්

SKU: A02f03-7400 - 1

Rs. 500 Rs. 400

In stock
20% OFF

විශාරද එඩ්වඩ් ජයකොඩිගේ නවතම ගේය පදත් තනු හා සංගීත නිර්මාණත් ඇතුළත් මෙම ග්‍රන්ථය සිතුවම් කරනු ලබන්නේ ප්‍රවීණ චිත්‍ර ශිල්පිනී සිබිල් වෙත්තසිංහයන් විසිනි. ළමා ගී සංයුක්ත තැටිය සුගායනයෙන් සැරසීම සඳහා විශාරද චරිතා ප්‍රියදර්ශනී පීරිස් හා කුඩා දරු කැලක් ද එක්වෙති.

  • CD Disc

Adding to cart...

Description

විශාරද එඩ්වඩ් ජයකොඩිගේ නවතම ගේය පදත් තනු හා සංගීත නිර්මාණත් ඇතුළත් මෙම ග්‍රන්ථය සිතුවම් කරනු ලබන්නේ ප්‍රවීණ චිත්‍ර ශිල්පිනී සිබිල් වෙත්තසිංහයන් විසිනි. ළමා ගී සංයුක්ත තැටිය සුගායනයෙන් සැරසීම සඳහා විශාරද චරිතා ප්‍රියදර්ශනී පීරිස් හා කුඩා දරු කැලක් ද එක්වෙති.

  • CD Disc

Additional information

Weight 0.200

Rs. 500 Rs.400

Adding to cart...